* U- Wurf vom Plotzschgrund 

 * V- Wurf vom Plotzschgrund 

 * W- Wurf vom Plotzschgrund

 * X- Wurf vom Plotzschgrund 

 * Z- Wurf vom Plotzschgrund 

 * A- Wurf vom Plotzschgrund